U kunt bij ons terecht voor gastlessen en excursies, ontwikkeling van educatief materiaal, projectmanagement en advies.

Privacyverklaring

U weet nu wie wij zijn maar wat weten wij van onze klanten, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en anderen van wie wij contactgegevens hebben?
Lees dat in onze Privacyverklaring.

Privacyverklaring
April 2021

Bureau BuitenWater, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09190583 en gevestigd aan de Sint Willibrordstraat 38 te Berkel-Enschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.
Ceciel Visser is de functionaris Gegevensbescherming van Bureau BuitenWater.

Contactgegevens
Bureau BuitenWater
Sint Willibrordstraat 38 5056 HW Berkel-Enschot
06 2095 3349
www.buitenwater.nl
cvisser@buitenwater.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau BuitenWater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Voorletters
• Roepnaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functie
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Bureau BuitenWater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
• U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bureau BuitenWater neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met cvisser@buitenwater.nl .

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau BuitenWater verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau BuitenWater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bureau BuitenWater gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau BuitenWater en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cvisser@buitenwater.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Bureau BuitenWater wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau BuitenWater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cvisser@buitenwater.nl

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

20190817_PeterCeciel
Over ons

Kent u de Stichting Kinderhulp Burkina Faso? Monique, Ingrid en Margot bouwen daar aan educatie!
https://www.kinderhulpbf.nl/

Wij wandelen graag in de natuur en dan kom je vaak zo’n mooi bankje tegen.

 


Leerlingen laten experimenteren betekent een volle kar mee naar school!